Ötéves diploma képzés

Ötéves diploma képzés

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán a képzés a 2005/06 tanévtől kétciklusú: alap- és mesterképzésből áll. A korábbi, ötéves képzés fokozatosan fut ki. A kifutó ötéves képzéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kar honlapján. Ide tartozik továbbá az alábbi levél, illetve az oldal aljáról elérhető helyettesítő táblázatok is.

Az oktatási dékánhelyettes úr levele az ötéves képzésről

Tisztelt Tanszékvezető Asszony, tisztelt Tanszékvezető Úr !
Tisztelt Oktatási Felelős !

A hallgatóktól és a tanszékekről beérkezett néhány visszajelzés kapcsán úgy tűnik, esetleg félreértés történhetett a 2009 januárjában szakirányra került 5 éves képzésen részt vevő hallgatóink tantárgyfelvételével kapcsolatban:

1) Ezek a hallgatók szakirányra kerülésüket követően már kötelező jelleggel a https://www.vik.bme.hu/files/00003567.pdf dokumentumban foglalt tanterv szerint végzik tanulmányaikat, tantárgyaikkal beleolvadva a normál BSc és MSc képzésünkbe. A dokumentum a) pontja szerint haladó hallgatók már a BSc és az MSc képzésen érvényben lévő Önálló laborokat és a 2 félévre megosztott Diplomatervezés 1 és Diplomatervezés 2 tantárgyakat kell felvegyék - a műszaki informatikus szakon tanuló hallgatók már a most következő tavaszi félévben felvehetik a Diplomatervezés 1 tantárgyukat (a villamosmérnökök 1 félévvel később kezdik meg ugyanezt).
Ezen hallgatók számára a korábbi 5 éves Önálló laboratórium és az 1 féléves Diplomatervezés tantárgyak már nem vehetők fel ! Ezen tantárgyak teljesítését az abszolutórium ellenőrzésénél karunk már nem fogja a kötelező tanterv részeként elismerni.

2) Rájuk vonatkozik a Kari Tanács által 2009. december 15-én elfogadott szabályzat kiegészítés, amely karunk honlapján az 5 éves Diplomaterv, záróvizsga és oklevél szabályzat mellett olvasható: https://www.vik.bme.hu/files/00004023.pdf

Kérem Tanszékvezető Asszonyt/Urat, a tanszékek oktatási felelőseit és oktatási adminisztrátorait, hogy a tanszék valamennyi munkatársát, és az érdeklődő hallgatókat (akik esetleg a tantárgyfelvételben már el is tévedtek)a fentieknek megfelelően tájékoztassák ! (Hasonló tájékoztató olvasható a hallgatók számára a Hallgatói Képviselet honlapján is.)

Tisztelettel
Dr. Tevesz Gábor
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
2010. február 1

TMIT szakirányok

Lemaradó ötéves képzés szakirányai, felelősei és helyettesítő táblázatai:

Villamosmérnöki szak

Mérnök informatikus szak