A TMIT Tanszéki Tanácsadó Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata (TTF SZMSZ)

1. A TTF létrehozása és funkciója

A BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék - BME VIK Kari Tanácsa által 2013 októberében elfogadott - Szervezeti és Működési Szabályzata (TMIT SZMSZ) 3.6. pontjában rögzíti a Tanszéki Tanácsadó Fórum létrehozását és feladatát, az alábbiak szerint:

“A tanszékvezető Tanszéki Tanácsadó Fórumot (TTF) hoz létre a folyamatos információáramlás és a jobb döntés-előkészítés elősegítésére. A TTF véleményező és tanácsadó fórum, különös tekintettel a stratégiai kérdésekre, a tudományos címekkel és fokozatszerzésekkel kapcsolatos folyamatokra, a publikációs tevékenységre, a szakmai-tudományos rendezvényekre, a Tanszék külső kapcsolataira és elismertségére.”

A TMIT SZMSZ 3.2. melléklete részletezi a TTF feladatait, mint:

 • Javaslatokkal, véleményezésekkel segíti a Tanszék vezetésének munkáját.
 • Segítséget nyújt a tanszék vezetése számára a tanszéki stratégia alakításában.
 • Segíti a tudományos címekkel és fokozatszerzésekkel kapcsolatos tanszéki munkát.
 • Szakmai támogatást nyújt a Tanszék által rendezett tudományos rendezvényekhez.
 • Részt vesz a Tanszék munkatársai által tudományos céllal megjelentetett tudományos közlemények belső minőségbiztosításában.
 • Segíti a Tanszék felelőseit az együttműködési lehetőségek kimunkálásában, oktatási és kutatás-fejlesztési kapcsolatok fejlesztésében, pályázati lehetőségek feltárásában.
 • Részt vesz a kitüntetésekkel, díjakkal kapcsolatos tanszéki előterjesztések, illetve döntések előkészítésében.
 • Támogatja a Tanszék külső megjelenését, elősegíti szakmai elismertségünk javítását.
 • Igény szerint közvetíti a TTF információit a Tanszék munkatársai felé.

A TTF szervezeti és működési szabályzatát (TTF SZMSZ) a TMIT SZMSZ keretei között maga határozza meg.

A TTF teljes neve: BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Tanszéki Tanácsadó Fóruma.

Röviden: BME TMIT TTF, jelen anyag keretei között: TTF.

Angolul: Advisory Forum for the Department of Telecommunications and Media Informatics of Budapest University of Technology and Economics

Röviden: Advisory Forum for BME TMIT

A TMIT TTF alakuló ülését 2013. november 28-án tartotta meg.

A TTF SZMSZ-t a TTF 2014. január 16.-i ülése hagyta jóvá.

2. A TTF tagjai

A TMIT SZMSZ 3.1. melléklete tételesen felsorolja azokat a vezetői munkaköröket, megbízatásokat, beosztásokat, amelyek betöltői a TTF tagjai. Eszerint a TTF tagjai:

 • a TMIT oktató-kutató laboratóriumainak vezetői,
 • a vezetői testület (VT) tagjai,
 • a TMIT egyetemi tanárai, tudományos tanácsadói,
 • volt tanszékvezetői és helyettesei,
 • a VIK Kari Tanácsába választott TMIT tag, valamint értelemszerűen
 • a jelenlegi vagy volt TMIT-es kari vagy egyetemi vezetők.

A TTF aktuális névszerinti összetétele a tanszéki honlapon jelenik meg. A TTF tagsági jogosultságot a TTF vezetése kíséri figyelemmel, karbantartja a TTF tagok listáját, kezdeményezi az arra jogosulttá váló személyek felvételét a TTF tagjai közé.

A TTF tagságra jogosult személynek jogában áll a felkérés elhárítására. A TTF - a tanszék vagy a TTF vezetésének kezdeményezésére, méltatlanná válás, összeférhetetlenség vagy egyéb meghatározott okból, a TTF tagság többségi támogatása esetén - a TTF tagjai közé nem vesz fel erre egyébként jogosult személyt, illetve megszüntetheti TTF tagságát.

3. A TTF vezetése

A TTF vezetését a háromfős elnökség alkotja, az elnök (chair) és két társelnök (co-chairs), rotációs rendszerben, tanéves, július 1-től a következő év június 30-ig tartó periódussal. A két társelnök egyike az előző elnök (post-társelnök, ex-chair), a másik a következő elnök (pre-társelnök, chair-elect). A rotációs rendszer értelmében, egy tanévben az elnöki posztot betöltő személy a következő tanévben a post-társelnök lesz, biztosítja a folytonosságot, a post-társelnöki posztot betöltő személy már kiválik a vezetésből, és a már megválasztott, betanuló pre-társelnök lesz a következő év elnöke. Ilyen módon a vezetésben egy-egy megválasztott személy három évig vesz részt (pre-társelnök, elnök, post-társelnök). A társelnökök egyben az elnök helyettesei, részben az SZMSZ-ben rögzített, részben megállapodás szerinti munkamegosztással.

A tisztújítást a jelölő bizottság készíti elő és szervezi. A jelölő bizottság tagjai a tanszék vezetője és a TTF elnökség három tagja; elnöke, a választás levezetője a post-társelnök. Az éves tisztújítás a rotációs rendszerből fakadóan a következő tanév pre-társelnökének megválasztását jelenti. A pre-társelnök jelöltre, vagy jelöltekre a jelölő bizottság tesz javaslatot. A pre-társelnöki posztra csak TTF tag jelölhető, de nem jelölhetők a jelölő bizottság tagjai. A jelölő bizottság a TTF tagok körében végzett tájékozódás alapján, a jelölt vagy jelöltek egyetértésével teszi meg javaslatát.

A választási joggal a TTF tagok rendelkeznek. A választásra május vagy június hónapban rendezett TTF ülésen kerül sor, a jelöltekre adott titkos szavazással. Az a jelölt tekinthető megválasztottnak, akit a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint fele elfogadott. Amennyiben egyik jelölt sem szerez többséget, a legtöbb szavazatot kapott két jelölt részvételével második fordulót kell tartani. Ha a választás eredménytelen, június végéig rendkívüli tisztújító ülés tartandó.

Rendkívüli tisztújításra kerül sor akkor is, ha az elnöki vagy a pre-társelnöki pozíció bármely rendkívüli okból megüresedik. Post-társelnöki pozíció megüresedése esetén az elnökség két fővel folytatja munkáját, a jelölő bizottság elnöki funkciót a tanszékvezető látja el. Pre-társelnök pozíció megüresedése esetében új pre-társelnök választandó. Az elnöki poszt megüresedése esetén az elnöki periódus hátra lévő részére új elnök választandó, aki azt követően post-társelnök lesz. A megüresedett elnöki poszt betöltését a pre-társelnök is vállalhatja. A TTF első, alapító elnökségében a post-társelnöki posztot a tanszékvezető tölti be.

4. A TTF működése

A TTF működése alapvetően a TTF ülések keretében folyik, amelynek szabályozását az 5. pont részletezi. A TTF ülések keretében folyó tevékenységet kiegészítik az olyan tanácsadó, véleményező vagy döntés-előkészítő szerepű állandó vagy eseti munkabizottságok működtetése, amelyek létrehozása a TTF feladataiból fakad (pl. tanszéki kitüntetési bizottság).

Munkabizottság létrehozását a TMIT vezetése, a TTF vezetése vagy tagjai egyaránt kezdeményezhetik. A munkabizottság megalakítását és összetételét a TTF ülés hagyja jóvá, a megbízást a TTF elnök adja ki. A munkabizottságokban nemcsak TTF tagok vehetnek részt, azonban legalább egy TTF tag legyen benne. A munkabizottságok a TTF felé számolnak be.

Feladatainak ellátásában a TTF elnöksége elsősorban a TTF tagságára támaszkodik, de számíthat a TMIT minden munkatársának segítségére. A TTF titkársági feladatait a TMIT titkársága látja el.

A TTF tevékenységéről a TTF elnöksége évente összefoglaló beszámolót készít. A TTF elnöke, vagy a helyettesítő társelnök a tanszéki értekezleten, illetve a VT ülésein igény szerint tájékoztatást ad.

5. A TTF ülések munkarendje

Tanévenként legalább 6 TTF ülés tartandó, amelyeket rendesen a TTF elnöke hív össze, de összehívását kezdeményezheti a tanszék vezetője, vagy a TTF öt tagja. A nyári szabadságidőben TTF ülés csak nagyon kivételes okból tartható. A TTF ülésen a következő rendes ülés tervezett időpontját előzetesen meghatározzák. A TTF ülések időtartama maximum 2 óra. Az üléseket a tanéven belüli sorszámának megadásával azonosítjuk, mint: TTF13/14-1, TTF13/14-2….

A rendes TTF ülések napirendjét az előző ülések elhatározásai, a tanszékvezető, a TTF társelnökök és tagok javaslatai alapján – megfelelő előzetes egyeztetések után – a TTF elnöke állítja össze. A TTF ülések napirendjének állandó első pontja a tanszékvezető tájékoztatója. A TTF ülések meghívóját és napirendjét a TTF elnöke küldi szét, az ülést megelőzően legalább 5 nappal.

A TTF ülésen a TTF tagsága és az ülés meghívottai vehetnek részt. A TTF ülést a tanszék vezetője nyitja meg és rekeszti be. Az ülést a TTF elnök fogja össze, moderálja, segíti a vélemények megjelenítését, közös álláspont kialakulását.

A TTF határozatot csak a TTF belső ügyeiben hoz; tanszéki ügyekben döntés-előkészítő, javaslat-tevő, véleményező funkciót lát el. Ennek megfelelően a TTF szavazások TTF belső ügyekben ügydöntőek (pl. pre-társelnök választás), egyébként csak indikatív jellegűek. Személyi kérdésekben a szavazás mindig titkos, más esetben akkor, ha ezt a jelenlévők legalább két tagja kéri.

A TTF ülésről - a többségi és kisebbségi véleményeket is tükröző - emlékeztető készül, amelyet a pre-társelnök állít össze és az elnök jóváhagyását követően megküld a TTF tagságának. A TTF ülésen hangfelvétel nem készül.